تاکسی سرویس

تاکسی سرویس هتل، مجهز به خودروهای سال است که افرادی زبده آنرا می رانند.خودروهایی روزآمد و سازگار با محیط زیست که از رانندگانی مسلط به زبان انگلیسی بهره مند است و خدماتی فاخر به میهمانان هتل ارائه می کند.

تاکسی سرویس

  • شماره تماس 02129115047

تاکسی سرویس هتل، مجهز به خودروهای سال است که افرادی زبده آنرا می رانند.خودروهایی روزآمد و سازگار با محیط زیست که از رانندگانی مسلط به زبان انگلیسی بهره مند است و خدماتی فاخر به میهمانان هتل ارائه می کند.